Załącznik do uchwały nr 2 z dnia 24.02.2017

Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia

Bialska Orkiestra Dęta

 

STOWARZYSZENIE

BIALSKA ORKIESTRA DĘTA

 

 STATUT

Tekst jednolity (zm. z dnia 25.02.2011, 24.02.2017)

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Bialska Orkiestra Dęta zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989r. (Dz. U. z 1989roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Białej powiat Prudnik województwo Opole
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych
 5. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

 

 ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 

9. Celem Stowarzyszenia jest:

9.1 Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej

9.2 Popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych

9.3 Społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży

9.4 Podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia w ramach amatorskiego ruchu instrumentalnego

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

10.1 Działalność kulturalną polegającą na prezentowaniu umiejętności członków Stowarzyszenia na różnego rodzaju imprezach, koncertach, przeglądach, festiwalach, konkursach, zjazdach itp.

10.2 Prezentację dorobku amatorskich zespołów muzycznych

10.3  Konfrontację poziomu wykonawczego różnych zespołów muzycznych

10.4 Szeroki zakres wymiany repertuarowo – metodycznej

10.5 Organizowanie seminariów i spotkań dyskusyjnych

10.6 Organizowanie kursów i szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dętych

10.7 Organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem amatorskich orkiestr dętych

10.8 Inicjowanie prezentacji nowych kompozycji na orkiestry dęte

10.9 Wymianę doświadczeń artystycznych i organizacyjnych

10.10 Rejestrację i dokumentację współczesnych zjawisk kulturowych

10.11 Działalność fonograficzną i wydawniczą

10.12 Inspirację kontaktów międzynarodowych i regionalnych

10.13 Współpracę ze Szkołami Muzycznymi w zakresie organizowania zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

10.14 Organizowanie i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla osób uzdolnionych muzycznie

10.15 Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych

10.16  Współpracę z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Ministerstwem Edukacji, władzami innych resortów i terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury  na terenie kraju i za granicą

10.17 Współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach upowszechniania kultury muzycznej

10.18 Prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkujące lub mające siedzibę zarówno w kraju jak za granicą. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

12.1 zwyczajnych,

12.2 wspierających,

12.3 honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

13.1 Złoży deklarację członkowską na piśmie

13.2 Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych

13.3 Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych

13.4 Małoletni poniżej 16 lat , mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z  prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

 1. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Stowarzyszenia
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

19.1 biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,

19.2 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

19.3 korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

19.4 udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

19.5 zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

20.1 brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

20.2 przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

20.3 regularnego opłacania składek

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

24.1 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

24.2 wykluczenia przez Zarząd:

24.3 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

24.4 z powodu  niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia co najmniej przez okres pięciu lat

24.5 z powodu niepłacenia składek przez okres przekraczający 18 miesięcy

24.6 na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia

24.7 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

24.8 śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

26.1 Walne Zgromadzenia Członków

26.2 Zarząd

26.3 Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz

27.1  Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów

27.2  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieprzerwanie przez wiele kadencji

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności   co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

29.1 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

29.2 z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania
 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne, chyba że dotyczy wyboru członków władz, wtedy stosuje się  pkt.  27  ppkt. 27.1

33.1 W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie odbywa się  w drugim terminie bez wymaganego kworum , a uchwały zapadają zwykłą większością głosów

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

34.1 określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

34.2 uchwalanie zmian statutu

34.3 wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

34.4 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

34.5 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji rewizyjnej

34.6 uchwalanie budżetu

34.7 uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

34.8 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

34.9 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

      34.10 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

34.11 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

34.12 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

34.13 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia

34.14  Na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi w drodze uchwały zasady związane z wynagrodzeniem za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją dla członków Zarządu

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodną z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 1. Zarząd składa się z trzech osób w tym prezesa wiceprezesa oraz skarbnika, wybiera Zarząd spośród swoich członków
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes

37.1 Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

 1. Do kompetencji Zarządu należą:

38.1 realizacja celów Stowarzyszenia

38.2 wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

38.3 sporządzanie planów pracy i budżetu

38.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

38.5 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

38.6 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

38.7 zwoływanie walnego Zgromadzenia Członków

38.8 przyjmowanie i skreślanie członków

38.9 Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wybieranych przez członków komisji spośród siebie zwykłą większością głosów
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

41.1 kontrolowanie działalności Zarządu

41.2 składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

41.3 prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zebrania Zarządu

 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

41.6 Członkowie Komisji Rewizyjnej  :

      a/ nie mogą być  członkami organu zarządzającego ,ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

      b/ nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

      c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni .

42. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu , ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

43. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

43a. Każdy członek władz Stowarzyszenia składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:

a) oświadczenie członka Komisji Rewizyjnej o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienie wobec członków zarządu

b) oświadczenie członka zarządu o niekaralności

44. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

        44.1 ze składek członkowskich

        44.2 z darowizn, spadków, zapisów

        44.3 z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej

        44.4 z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia ( dochodów z własnej    

                       działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia)

        44.5 z kredytów i pożyczek

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd, na dzień powołania Stowarzyszenia składka wynosi 20 zł rocznie
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie
 6. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ,nie zabezpiecza również swoim majątkiem zobowiązań członków stowarzyszenia ,członków jego organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w linii prostej ,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia ,opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”.
 7. Stowarzyszenie nie może przekazać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności zaś jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku swego na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ,niż w stosunku do osób trzecich
 9. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
 10. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą , a jej statutowa działalność w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna .
 11. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów ,kosztów i wyniku z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – ( dwóch trzecich), przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

57.1 W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowania mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach